Wat betekent beta version

De website zit momenteel nog in de bètafase. Deze bètaversie is een versie die nog niet definitief is, maar al toegankelijk is voor al wie erin geïnteresseerd is. Je vindt er echte challenges en oplossingen. Het is de bedoeling dat het platform evolueert naar een volledig functionele markplaats. We hebben een proces van permanente evaluatie voorzien.

Wie kan een challenge indienen

Elk federaal personeelslid kan een challenge indienen maar hij of zij moet daarvoor wel het groen licht hebben gekregen van zijn organisatie. De oplossing voor de challenge moet van belang zijn voor de organisatie en er moet een budget (dat geraamd zal worden in de beschrijving van de challenge en dat maximum € 30.000 mag bedragen) beschikbaar zijn om een testfase op te starten voor een oplossing.
  

Kan ik meerdere innovatieve oplossingen publiceren?

Ja, het is perfect mogelijk om meerdere oplossingen te publiceren.

Wie kan een innovatieve oplossing indienen?

Elk bedrijf kan een oplossing (een product of een dienst) voorstellen die kan inspelen op een behoefte van de overheidsdiensten. Elk voorstel zal gescreend worden op relevantie voordat het op het platform gepubliceerd wordt.

Wie kan op een challenge ingaan?

Elk bedrijf kan een oplossing voorstellen voor een challenge die een overheidsdienst heeft gepubliceerd als het denkt dat die oplossing de vastgestelde challenge kan oplossen. Je hoeft enkel de challenge en het gedetailleerde bestek door te nemen, je interesse te laten blijken (nadat je een gebruikersaccount hebt aangemaakt) en het daartoe voorziene formulier in te vullen om je voorstel in te dienen. De challenge-eigenaar zal je voorstel analyseren.

Kan ik op meerdere challenges ingaan?

Ja, het is perfect mogelijk je kans te wagen door in te gaan op/deel te nemen aan meerdere challenges.

Welke vorm van overheidsopdracht wordt er voor de challenge gebruikt?

Het gaat om de overheidsopdracht van beperkte waarde (art. 92 wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten). In het kader van het platform Gov buys Innovation bestaat het doel erin om het experimenteren met/het testen van innovatieve oplossingen mogelijk te maken.

Strookt dit initiatief met de regels inzake overheidsopdrachten?

De regels inzake overheidsopdrachten worden vanzelfsprekend nageleefd.

Waarom een testfase?

De aanpak die gehanteerd wordt op het platform Gov buys Innovation houdt in dat er gefaseerd wordt gewerkt en dat er tijd wordt uitgetrokken om te experimenteren (iteratieprincipe), d.w.z. oplossingen in kaart brengen en testen alvorens ze op grotere schaal te implementeren. Het doel is om overheidsgeld doeltreffender te gebruiken door zo vlug mogelijk uit te maken wat wel en wat niet werkt zonder daar te veel tijd of middelen aan te hoeven te spenderen.

De voorgestelde challenges moeten dus zodanig geformuleerd/uitgewerkt worden dat ze het mogelijk maken een testfase te organiseren met een duidelijk omschreven scope.

Afhankelijk van de aard van de challenge en de verwachte oplossingen kunnen er verschillende methodes worden toegepast, o.a. een POC (proof of concept), een prototype, een pilootproject of een MVP (Minimum Viable Proposition). [De definities vind je op: https://www.nesta.org.uk/blog/proof-of-concept-prototype-pilot-mvp-whats-in-a-name/ 

Wat na de testfase?

Nadat de testfase is uitgevoerd komt er een officieel einde aan de samenwerking. Op dat moment zal de oplossing geëvalueerd worden en komt er al dan niet een grootschaligere fase. Als er een ruimere implementatie plaatsvindt, moet er een klassieke overheidsopdracht worden opgestart.
Als partner van de testfase kun je uiteraard opnieuw deelnemen aan de overheidsopdracht. Je zal wel de concurrentie moeten aangaan met andere dienstverleners. Deze nieuwe overheidsopdracht zal voldoen aan de regels inzake intellectuele eigendom.

Mag ik een hoger budget voorstellen dan dat geraamd in de challenge?

Het maximumbudget voor overheidsopdrachten van beperkte waarde is € 30.000 exclusief btw. Als je van mening bent dat je niet binnen het budget dat in de beschrijving van de challenge is geraamd kan blijven, kun je een hoger voorstel doen, maar dat mag maximaal
€ 30.000 bedragen. Het spreekt voor zich dat je je voorstel met argumenten onderbouwt.
Prijs blijft een van de belangrijkste gunningscriteria. Verlies dus niet uit het oog dat de voorgestelde prijs (lager dan, gelijk aan of hoger dan die geraamd in de challenge) geëvalueerd en gewogen zal worden in functie van de andere ontvangen offertes.

Op basis van welke criteria word ik geselecteerd?

In het bestek dat gepubliceerd wordt in samenhang met de challenge worden de gunningscriteria en de weging ervan formeel vastgesteld. Er zal een jury worden samengesteld om de ontvangen offertes te evalueren.

Hoe zit het op administratief vlak?

Zodra er een keuze is gemaakt voor een bepaalde oplossing wordt er rechtstreeks een contract opgemaakt (cf. bestek) tussen de overheidsdienst die de challenge-eigenaar is en de geselecteerde dienstverlener. Het contract is voorzien voor de uitvoeringsduur van de testfase.

Hoe zit het met mijn intellectuele eigendom?

Tenzij anders is bepaald in het bestek eisen de overheidsdiensten a priori niet dat er met exclusieve licenties wordt gewerkt. De ingediende oplossingen blijven dus eigendom van het bedrijf die ze indient. Overheidsdiensten die gebruik maken van het platform Gov buys Innovation verbinden er zich voorts toe de intellectuele eigendomsrechten op passende wijze te beschermen in de verschillende fasen van de procedure en te handelen in overeenstemming met de geldende regels inzake overheidsopdrachten.