Wat betekent beta version

De website zit momenteel nog in de bètafase. Deze bètaversie is een versie die nog niet definitief is, maar al toegankelijk is voor al wie erin geïnteresseerd is. Je vindt er echte challenges en oplossingen. Het is de bedoeling dat het platform evolueert naar een volledig functionele markplaats. We hebben een proces van permanente evaluatie voorzien

Wie kan een challenge indienen

Elk federaal personeelslid kan een challenge indienen maar hij of zij moet daarvoor wel het groen licht hebben van zijn organisatie.  De oplossing voor de challenge is van belang voor de organisatie en er is een budget (dat geraamd zal worden in de beschrijving van de challenge en dat maximum € 30.000 mag bedragen) beschikbaar om een testfase op te starten voor een oplossing.   

Kan een organisatie meerdere challenges lanceren?

Ja, het is perfect mogelijk om meerdere challenges te publiceren. Dat kan gelijktijdig of na elkaar.  Toch is het belangrijk dat wordt nagegaan of er wel degelijk voldaan is aan de voorwaarden qua beschikbare budgetten en qua beschikbaarheid van personeel. 

Wie kan een innovatieve oplossing indienen?

Elk bedrijf kan een oplossing (een product of een dienst) voorstellen die kan inspelen op een behoefte van de overheidsdiensten. Elk voorstel zal gescreend worden op relevantie voordat het op het platform gepubliceerd wordt.

Wie kan op een challenge ingaan?

Elk bedrijf kan een oplossing voorstellen voor een challenge die een overheidsdienst heeft gepubliceerd als het denkt dat die oplossing de vastgestelde challenge kan oplossen.

Moet ik de toestemming krijgen van de inspecteur van Financiën van mijn organisatie als ik het platform wil gebruiken?

De standaardprocedures voor vastleggingen en vereffeningen zijn van toepassing. Onder de € 30.000 (exclusief btw) is er geen nood aan een advies van de inspecteur van Financiën (behalve in periodes van lopende zaken).

Toch willen we ter informatie meegeven dat de inspecteur van Financiën van de FOD Beleid en Ondersteuning, de heer Johan Schrobiltgen, op 12/04/2019 een positief advies gaf over dit initiatief. Er is voorzien in een monitoring van het project en in een regelmatige rapportering aan de IF. Op die manier wordt rekening gehouden met de principes van overheidsopdrachten.

Welke vorm van overheidsopdracht wordt er voor de challenge gebruikt?

Het gaat om de overheidsopdracht van beperkte waarde (art. 92 wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten). In het kader van het platform Gov buys Innovation bestaat het doel erin om het experimenteren met/het testen van innovatieve oplossingen mogelijk te maken.

Strookt dit initiatief met de regels inzake overheidsopdrachten?

De regels inzake overheidsopdrachten worden vanzelfsprekend nageleefd, met name de omzendbrief over de toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten.

Waarom een testfase?

De aanpak die gehanteerd wordt op het platform Gov buys Innovation houdt in dat er gefaseerd wordt gewerkt en dat er tijd wordt uitgetrokken om te experimenteren (iteratieprincipe), d.w.z. oplossingen in kaart brengen en testen alvorens ze op grotere schaal te implementeren. Het doel is om overheidsgeld doeltreffender te gebruiken door zo vlug mogelijk uit te maken wat wel en wat niet werkt zonder daar te veel tijd of middelen aan te hoeven te spenderen.

De voorgestelde challenges moeten dus zodanig geformuleerd/uitgewerkt worden dat ze het mogelijk maken een testfase te organiseren met een duidelijk omschreven scope.

Afhankelijk van de aard van de challenge en de verwachte oplossingen kunnen er verschillende methodes worden toegepast, o.a. een POC (proof of concept), een prototype, een pilootproject of een MVP (Minimum Viable Proposition). [De definities vind je op: https://www.nesta.org.uk/blog/proof-of-concept-prototype-pilot-mvp-whats-in-a-name/]

Hoe zit het met de intellectuele eigendom van de inschrijvende ondernemingen?

Tenzij anders is bepaald in het bestek eisen de overheidsdiensten a priori niet dat er met exclusieve licenties wordt gewerkt. De ingediende oplossingen blijven dus eigendom van het bedrijf die ze indient. Overheidsdiensten die gebruik maken van het platform Gov buys Innovation verbinden er zich voorts toe de intellectuele eigendomsrechten op passende wijze te beschermen in de verschillende fasen van de procedure en te handelen in overeenstemming met de geldende regels inzake overheidsopdrachten.

Wat gebeurt er na de testfase?

Nadat de testfase is uitgevoerd komt er een officieel einde aan de samenwerking met de dienstverlener. Op dat ogenblik zal de oplossing geëvalueerd worden en komt er al dan niet een grootschaligere fase.

Als er een ruimere implementatie plaatsvindt, moet er een klassieke overheidsopdracht worden opgestart.

Het bedrijf waarmee je de testfase hebt uitgevoerd kan uiteraard opnieuw deelnemen aan de overheidsopdracht. Het zal wel de concurrentie moeten aangaan met andere dienstverleners. Die nieuwe opdracht zal voldoen aan de regels inzake intellectuele eigendom en de regels inzake overheidsopdrachten (met name de omzendbrief over de toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten).