Je hebt een challenge gevonden op het platform Gov buys Innovation waarvoor je een concrete oplossing kan voorstellen. Je bedrijf kan een opdracht in de wacht slepen! 

Licht je aanpak toe in een oplossingsvoorstel. Als je geselecteerd wordt, dan zal je voorstel worden uitgevoerd in een test.  

Voor wie? 

  • Je vertegenwoordigt een bedrijf 
  • Je hebt een nieuw idee of je hebt reeds een oplossing (een product of een dienst) ontwikkeld die een antwoord kan bieden op een van de challenges die op het platform gepubliceerd is. 
  • Je bent gemotiveerd om mee innovatieve overheidsdiensten te helpen uit te bouwen. 

Van probleem tot challenge / Wat is een challenge? 

Een challenge is een duidelijk omschreven probleem waarvan de oplossing belangrijk is voor de organisatie.   

Het platform Gov buys Innovation stelt je voor om te werken met een Open Challenge (in een Open Innovation mindset).  Er wordt externe expertise ingeschakeld om een antwoord te vinden op concrete en strategische problemen waar overheidsdiensten mee kampen en die tot nog toe niet opgelost geraakten.  Zo kan men oplossingen vinden waar de ambtenaren misschien zelf niet op zouden zijn gekomen.  

Wat is een innovatieve oplossing?  

Nadat een challenge gepubliceerd is, kun je als bedrijf een oplossing voorstellen. In de vorm van een product of een dienst, die reeds voorhanden is op de markt of specifiek ontwikkeld werd om het specifieke probleem te verhelpen.  

Een oplossing hoeft niet per se volledig nieuw te zijn om innovatief te zijn.  Ze kan bijvoorbeeld al in gebruik zijn bij de overheid (hier of in het buitenland), maar weinig bekendheid genieten. Of ze kan in gebruik zijn in een volkomen andere context, maar kan wel gebruikt worden voor of aangepast worden aan een probleem/organisatie van de overheidsdiensten.  

Ook een mix van bestaande oplossingen behoort tot de mogelijkheden.   

Waarom een testfase? 

De aanpak die gehanteerd wordt op het platform Gov buys Innovation houdt in dat er gefaseerd wordt gewerkt en dat er tijd wordt uitgetrokken om te experimenteren (iteratieprincipe), d.w.z. oplossingen in kaart brengen en testen alvorens ze op grotere schaal te implementeren. Het doel is om overheidsgeld doeltreffender te gebruiken door zo vlug mogelijk uit te maken wat wel en wat niet werkt zonder daar te veel tijd of middelen aan te hoeven te spenderen. 

De voorgestelde challenges moeten dus zodanig geformuleerd/uitgewerkt worden dat ze het mogelijk maken een testfase te organiseren met een duidelijk omschreven scope.  
  

Afhankelijk van de aard van de challenge en de verwachte oplossingen kunnen er verschillende methodes worden toegepast, o.a. een POC (proof of concept), een prototype, een pilootproject of een MVP (Minimum Viable Proposition).  [De definities vind je op: https://www.nesta.org.uk/blog/proof-of-concept-prototype-pilot-mvp-whats-in-a-name/]  

Hoe verloopt het proces?

Enkele belangrijke punten uit het proces:

Ontdek de challenges

Kom te weten welke challenges de overheidsdiensten voorstellen op het platform Gov buys Innovation

Vragen/antwoorden:

Tussen de publicatie en de datum waarop de innovatieve oplossingenzijn ingediend kunnen bedrijven die dat wensen vragen stellen. Omwille van de transparantie zullen deze uitwisselingen voor iedereen zichtbaar zijn op het platform. Lees aandachtig de reeds gepubliceerde uitwisselingen. Zo krijg je inzicht in de problematiek. Aarzel niet om zelf in contact te treden met de challenge-eigenaar. 

Ingaan op een challenge:

Als je een concrete oplossing hebt voor de challenge, laat dan weten dat je geïnteresseerd bent voordat de deadline om een kandidatuur in te dienen/om offertes in te dienen is verstreken. Vul het formulier in om je oplossing in te dienen en leg daarbij de klemtoon op de relevantie ervan met betrekking tot de gestelde problematiek. 

Preselectie van de voorgestelde oplossingen:

Nadat de challenge-eigenaar de voorstellen heeft ontvangen, zal hij tussen deze voorstellen kiezen. De voorstellen die het relevanst zijn met betrekking tot de challenge gaan door naar de volgende fase. De bedrijven waarvan de oplossing niet werd gekozen zullen een feedback krijgen.

Pitch:

De eigenaars van de gekozen oplossingen worden uitgenodigd voor een live presentatie en een vraag-en-antwoordsessie. De bedoeling van deze fase is de challenge-eigenaar te overtuigen van de waarde van de voorgestelde oplossing. Er zal een template (die ook als offertezal dienen) ter beschikking worden gesteld. Deze bijeenkomst helpt ook om eventueel duidelijkheid te scheppen over een aantal elementen van de aanvraag/challenge, maar ook van de offertes van de bedrijven. Alle bijkomende informatie wordt uiteraard aan alle deelnemende bedrijven meegegeven voor ze de laatste versie van hun offerte indienen.

Aanpassing van de offerte:

Er vindt een tweede selectierondeplaats onder de inschrijvende bedrijven. De bedrijven die het meest wisten te overtuigen, krijgen nog even de tijd om hun offerte  aan te passen en hun plan van aanpak te expliciteren in functie van de toelichtingen die tijdens de pitchsessie werden gegeven.

Beslissing:

De challenge-eigenaar beslist met welke partner hij de testfase wil uitvoeren op basis van de gunningscriteria die in het bestek werden vastgelegd. De bedrijven waarvan de oplossing niet werd gekozen zullen feedback krijgen. 

Uitvoering van de testfase

De testfase zal worden uitgevoerd op basis van het plan van aanpak in de geselecteerde offerte.

Evaluatie

Nadat de testfase is uitgevoerd, zal ze geëvalueerd worden. Kunnen we van spreken van een succes? Welke lessen kunnen we eruit trekken? Op dit moment wordt er beslist of er een scale-upfase zal plaatsvinden.

Ervaring delen

Er zal een feedback over de testfase gepubliceerd worden op het platform om inspiratie te geven aan andere collega’s.

Samengevat: waarom loont het om in te gaan op een challenge die gepubliceerd is op Gov buys Innovation? ? 

  • Een kans om een contract in de wacht te slepen voor je bedrijf 
  • De overheid is een belangrijke referentie op het CV van je bedrijf.  
  • Een kans om een POC of een bestaand prototype te laten renderen  
  • Een kans om een beter inzicht te krijgen in de behoeften van de overheid 
  • Een eenvoudige, transparante, op lean geïnspireerde procedure waarin je nuttige feedback krijgt 

Hoe zit het met mijn intellectuele eigendom? 

Tenzij anders is bepaald in het bestek eisen de overheidsdiensten a priori niet dat er met exclusieve licenties wordt gewerkt.  De ingediende oplossingen blijven dus eigendom van het bedrijf die ze indient.  Overheidsdiensten die gebruik maken van het platform Gov buys Innovation verbinden er zich voorts toe de intellectuele eigendomsrechten op passende wijze te beschermen in de verschillende fasen van de procedure en te handelen in overeenstemming met de geldende regels inzake overheidsopdrachten. 

Wat na de testfase? 

Nadat de testfase is uitgevoerd komt er een officieel einde aan de samenwerking met de dienstverlener.  Op dat moment zal de oplossing geëvalueerd worden en komt er al dan niet een grootschaligere fase.  

Als er een ruimere implementatie plaatsvindt, moet er een andere overheidsopdracht worden opgestart.  

Als partner van de testfase kun je uiteraard opnieuw deelnemen aan de overheidsopdracht. Je zal wel de concurrentie moeten aangaan met andere dienstverleners.  Die nieuwe overheidsopdracht zal voldoen aan de regels inzake intellectuele eigendom. 

Je hebt nog geen challenge gevonden waar je aan kan deelnemen. Schrijf je in om meldingen te ontvangen.