Marktconsultatie Smart Data Sciences

 1,229 total views,  1 views today

Smart Data Sciences

DG Digitale Transformatie van FOD BOSA en Innovatielab Nido organiseren een marktconsultatie:

Wat kan jij doen met de data van de (federale) overheid?

Met DG Digitale Transformatie van de FOD BOSA slimme diensten creëren voor burgers en bedrijven dankzij het ontsluiten van overheidsgegevens

DG Digitale Transformatie van de FOD BOSA is op zoek naar innovatieve oplossingen om de data waarover de federale overheid als dienstenintegrator en zijn partners beschikken, nuttig aan te bieden aan burgers en bedrijven.

De FOD Bosa wil verder onderzoek doen naar slimme diensten rond de data waarover ze beschikt. We gaan daarom via een brede marktverkenning op zoek naar nieuwe oplossingen. De Federale dienstenintegrator van BOSA heeft reeds een aantal diensten ontwikkeld, maar we willen deze verder uitbreiden. Meer informatie over de reeds bestaande diensten vind je op Federale Diensten-integrator | BOSA (belgium.be).

De explosie van data in de afgelopen decennia, zowel bij de overheid als daarbuiten, stelt ons voor zowel kansen als uitdagingen. De bergen gegevens die ons ter beschikking staan, kunnen potentieel maatschappelijke en economische meerwaarde creëren als ze optimaal worden beheerd, toegankelijk gemaakt en intelligent worden gebruikt. Nieuwe technologieën liggen zowel aan de basis van deze ongekende toename van gegevens als aan het aanbieden van oplossingen om met deze gegevens te werken, ze te beheren, te ontsluiten, te analyseren en er zinvol gebruik van te maken. Hoewel burgers en bedrijven verwachten dat de overheid hun gegevens op de juiste manier gebruikt om hen betere en proactieve diensten te verlenen, zijn er ook veel zorgen over de manier waarop er met hun gegevens wordt omgegaan.

Deze marktconsultatie valt onder de strategie van de FOD BOSA, DG Digitale Transformatie, en beoogt de vijf objectieven van het programma Unleashing Government Data van het Plan voor Herstel en Veerkracht van de Europese Commissie:

  • Het inzicht vergroten in de beschikbare overheidsdata
  • Beschikbaarheid en betrouwbaarheid van overheidsdata vergroten
  • Toegang tot overheidsdata zo gebruiksvriendelijk maken
  • Het hergebruik van overheidsdata maximaliseren door het faciliteren van slimme gegevens, processen en resultaten
  • Het vertrouwen in een correct gebruik van overheidsdata versterken

Door onze rol als Federale Dienstenintegrator voor uitwisseling van data tussen overheidsdiensten, met de bedrijven en de burgers, en onze samenwerking met andere openbare dienstenintegratoren (van de regio’s en de Sociale Zekerheidsinstellingen of eHealth), zal ook dit project een katalysator zijn voor digitale transformatieprojecten binnen andere overheidsdiensten op diverse bestuursniveaus. Het doel is nieuwe, herbruikbare bouwstenen en slimme diensten te ontwikkelen voor de uitwisseling van en toegang tot overheidsgegevens, die op een veilige manier toegang bieden tot (al dan niet) authentieke bronnen of open data.

Heb jij een toegepaste oplossing die de overheid toelaat om haar data op een slimme manier aan te bieden aan de burger? Stel deze dan via onderstaand oplossingsformulier voor. Een aantal interessante voorstellen kunnen geselecteerd worden door DG Digitale Transformatie waarna de betreffende bedrijven kunnen worden uitgenodigd om hun product tijdens een interactieve pitch meer in detail voor te stellen.

Help ons jouw smart data product te leren kennen!

— Data is the new gold…

De challenge

Wat is de uitdaging en voor wie?

Creëren van slimme datadiensten: maximaliseren van het hergebruik van overheidsgegevens door het faciliteren van slimme gegevens, processen en resultaten. Hiervoor zoeken we innovatieve oplossingen die voordelen opleveren voor zowel de burgers, de bedrijven als de overheid (lokaal, regionaal en federaal).

Wat verwachten we van de oplossing?

We verwachten dat de aanbieders innovatieve oplossingen voorstellen om de overheid te helpen bij het zoeken van concrete use cases en toepassingen voor burgers, bedrijven en de overheid. Deze use cases zouden als basis kunnen dienen voor een mogelijke overheidsopdracht rond één of meerdere oplossingen (artificiële intelligentie, datakluizen of andere) waarover de aanbieders beschikken. Deze use cases moeten gebaseerd zijn op beschikbare overheidsdata die worden aangeleverd via al dan niet authentieke bronnen.

Het louter spotten van bestaande use cases is niet voldoende voor deelname aan deze marktbevraging. De deelnemer aan de marktconsultatie moet in staat zijn een experiment uit te voeren (POC, MVP, piloot) met de door hem voorgestelde use case of toepassing.

Waar moet men eventueel rekening mee houden?

Deze oproep vindt niet plaats naar aanleiding van een concrete nood bij de overheid maar geeft wel blijk van een ambitie, nl. slimme oplossingen aan burgers en bedrijven aan te bieden op basis van data waarover de overheid beschikt. De FOD BOSA wil verkennen wat mogelijk is met hetgeen reeds bestaat op de markt. De overheid laat met deze oproep de vrijheid aan de aanbieders om hun reeds bestaande data-oplossingen voor te stellen en zelf aan te geven hoe ze een meerwaarde kunnen betekenen voor burgers, bedrijven en de overheid.

Uitgangspunt en procedure

Gov Buys Innovation is een initiatief binnen de Federale Overheid, met als voornaamste doelstelling het bevorderen van innovatie binnen de overheid. Het initiatief wordt opgezet en gecoördineerd door Nido, Innovatielab voor de overheid in samenwerking met DG Digitale Transformatie van de FOD BOSA.

Via Gov Buys Innovation kunnen federale overheidsinstellingen innovatieve oplossingen voor bestaande problemen verkennen en in samenwerking met bedrijven kortlopende experimenten opzetten.

Deze oproep wordt ook gelanceerd als vraag tot informatie op het e-notification platform van de overheid. In het kader van deze marktconsultatie willen we een open oproep doen aan alle bedrijven om hun oplossingsvoorstel in te dienen.

Het geïnteresseerde bedrijf meldt één of meerdere ideeën of oplossingen via het oplossingsformulier. Dit formulier moet ingezonden worden naar gbi@bosa.fgov.be onder vermelding van “Marktconsultatie FOD BOSA Smart Data Sciences: aanmelding + naam bedrijf”.  Dit formulier kan ook worden ingediend via e-tendering.

Bedrijven kunnen in een mogelijke volgende stap uitgenodigd worden tot een pitch en/of demonstratie van hun idee of oplossing.  Alle bedrijven die een aanmelding hebben ingezonden, zullen feedback ontvangen rond hun idee of oplossing. 

Challenge eigenaar

Benny Goedbloed, Adviseur – Program Manager UGD, Federale dienstenintegrator

Challenge deadline

Uiterlijke termijn voor insturen van de oplossingen per e-mail naar gbi@bosa.fgov.be of via e-tendering: 15-09-2022, 11 uur.

Meer informatie en contact

Voor vragen m.b.t. procedure of de challenge kan u contact opnemen via gbi@bosa.fgov.be