Challenge Douane en Accijnzen

 321 total views,  2 views today

Snellere cocaïne-
detectie in
containers

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en innovatielab Nido organiseren een marktconsultatie:

Help de Douane sneller cocaïne in containers te detecteren

Als een containership toekomt in de haven van Antwerpen, dan worden de containers van het schip naar de kaai gezet en daarna op aanwezigheid van drugs gescand. De Douane zou dit proces willen versnellen en de containers onderzoeken op drugs terwijl ze van het schip naar de kaai worden gezet. Dat proces duurt gemiddeld twee tot drie minuten.

Wat verwachten we van de oplossing?

De oplossing moet een betrouwbare detectie van cocaïne in containers toelaten, op maximaal drie minuten en terwijl de container in de lucht is.

Wat is de ideale situatie?

Een detectie die zo snel, flexibel en efficiënt is, dat 100% van de containers die in de haven van Antwerpen toekomen op drugs getest kunnen worden.

Hoe weten we dat dit een probleem is?

In 2022 nam de Belgische Douane meer dan 110 ton cocaïne in beslag in de haven van Antwerpen. Ondanks de inspanningen is de Douane er echter zeker van dat dit slechts een fractie is van de cocaïne die daadwerkelijk de haven van Antwerpen passeert (volgens sommige schattingen gaat het om 10%).

De oplossing om alle goederen fysiek te controleren is uiteraard geen optie, omdat dit aanzienlijke middelen zou vergen en in strijd zou zijn met de missie om de legitieme handel te vergemakkelijken.

Hoewel het onmogelijk is om alles fysiek te controleren, is het wel mogelijk om het controleproces te verbeteren en gebruik te maken van nieuwe technologieën.

Welke oplossingen zijn niet gewenst? Waar moet men eventueel rekening mee houden?

Niet-gewenste oplossingen: 

 • Controles met opening van de containers; 
 • Controles die niet onmiddellijk na lossing van de containers van het schip plaatsvinden; 
 • Langdurige controleprocessen; 

Om rekening mee te houden: 

De controletechnologie moet van die aard zijn dat ze geïntegreerd zit in de logistieke flow van de containerterminal, de werking van de terminal minimaal verstoord en personeelsefficiënt werkt.

Voorbeeld van een vaststelling met X-ray technologie:

Challenge eigenaar

Dhr. Kristian Vanderwaeren,
Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen

Contactpersonen

Challenge deadline

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om uiterlijk op 30 september 2023 om 12u00 hun idee of oplossing(en) aan te melden via het onderstaande formulier. Indieners kunnen worden uitgenodigd om bijkomende informatie aan te leveren via een dialoogsessie, online pitch en/of demo.

Voor vragen m.b.t. procedure of de challenge kan u contact opnemen via gbi@bosa.fgov.be


Marktconsultatie Smart Data Sciences

 1,006 total views,  1 views today

Smart Data Sciences

DG Digitale Transformatie van FOD BOSA en Innovatielab Nido organiseren een marktconsultatie:

Wat kan jij doen met de data van de (federale) overheid?

Met DG Digitale Transformatie van de FOD BOSA slimme diensten creëren voor burgers en bedrijven dankzij het ontsluiten van overheidsgegevens

DG Digitale Transformatie van de FOD BOSA is op zoek naar innovatieve oplossingen om de data waarover de federale overheid als dienstenintegrator en zijn partners beschikken, nuttig aan te bieden aan burgers en bedrijven.

De FOD Bosa wil verder onderzoek doen naar slimme diensten rond de data waarover ze beschikt. We gaan daarom via een brede marktverkenning op zoek naar nieuwe oplossingen. De Federale dienstenintegrator van BOSA heeft reeds een aantal diensten ontwikkeld, maar we willen deze verder uitbreiden. Meer informatie over de reeds bestaande diensten vind je op Federale Diensten-integrator | BOSA (belgium.be).

De explosie van data in de afgelopen decennia, zowel bij de overheid als daarbuiten, stelt ons voor zowel kansen als uitdagingen. De bergen gegevens die ons ter beschikking staan, kunnen potentieel maatschappelijke en economische meerwaarde creëren als ze optimaal worden beheerd, toegankelijk gemaakt en intelligent worden gebruikt. Nieuwe technologieën liggen zowel aan de basis van deze ongekende toename van gegevens als aan het aanbieden van oplossingen om met deze gegevens te werken, ze te beheren, te ontsluiten, te analyseren en er zinvol gebruik van te maken. Hoewel burgers en bedrijven verwachten dat de overheid hun gegevens op de juiste manier gebruikt om hen betere en proactieve diensten te verlenen, zijn er ook veel zorgen over de manier waarop er met hun gegevens wordt omgegaan.

Deze marktconsultatie valt onder de strategie van de FOD BOSA, DG Digitale Transformatie, en beoogt de vijf objectieven van het programma Unleashing Government Data van het Plan voor Herstel en Veerkracht van de Europese Commissie:

 • Het inzicht vergroten in de beschikbare overheidsdata
 • Beschikbaarheid en betrouwbaarheid van overheidsdata vergroten
 • Toegang tot overheidsdata zo gebruiksvriendelijk maken
 • Het hergebruik van overheidsdata maximaliseren door het faciliteren van slimme gegevens, processen en resultaten
 • Het vertrouwen in een correct gebruik van overheidsdata versterken

Door onze rol als Federale Dienstenintegrator voor uitwisseling van data tussen overheidsdiensten, met de bedrijven en de burgers, en onze samenwerking met andere openbare dienstenintegratoren (van de regio’s en de Sociale Zekerheidsinstellingen of eHealth), zal ook dit project een katalysator zijn voor digitale transformatieprojecten binnen andere overheidsdiensten op diverse bestuursniveaus. Het doel is nieuwe, herbruikbare bouwstenen en slimme diensten te ontwikkelen voor de uitwisseling van en toegang tot overheidsgegevens, die op een veilige manier toegang bieden tot (al dan niet) authentieke bronnen of open data.

Heb jij een toegepaste oplossing die de overheid toelaat om haar data op een slimme manier aan te bieden aan de burger? Stel deze dan via onderstaand oplossingsformulier voor. Een aantal interessante voorstellen kunnen geselecteerd worden door DG Digitale Transformatie waarna de betreffende bedrijven kunnen worden uitgenodigd om hun product tijdens een interactieve pitch meer in detail voor te stellen.

Help ons jouw smart data product te leren kennen!

— Data is the new gold…

De challenge

Wat is de uitdaging en voor wie?

Creëren van slimme datadiensten: maximaliseren van het hergebruik van overheidsgegevens door het faciliteren van slimme gegevens, processen en resultaten. Hiervoor zoeken we innovatieve oplossingen die voordelen opleveren voor zowel de burgers, de bedrijven als de overheid (lokaal, regionaal en federaal).

Wat verwachten we van de oplossing?

We verwachten dat de aanbieders innovatieve oplossingen voorstellen om de overheid te helpen bij het zoeken van concrete use cases en toepassingen voor burgers, bedrijven en de overheid. Deze use cases zouden als basis kunnen dienen voor een mogelijke overheidsopdracht rond één of meerdere oplossingen (artificiële intelligentie, datakluizen of andere) waarover de aanbieders beschikken. Deze use cases moeten gebaseerd zijn op beschikbare overheidsdata die worden aangeleverd via al dan niet authentieke bronnen.

Het louter spotten van bestaande use cases is niet voldoende voor deelname aan deze marktbevraging. De deelnemer aan de marktconsultatie moet in staat zijn een experiment uit te voeren (POC, MVP, piloot) met de door hem voorgestelde use case of toepassing.

Waar moet men eventueel rekening mee houden?

Deze oproep vindt niet plaats naar aanleiding van een concrete nood bij de overheid maar geeft wel blijk van een ambitie, nl. slimme oplossingen aan burgers en bedrijven aan te bieden op basis van data waarover de overheid beschikt. De FOD BOSA wil verkennen wat mogelijk is met hetgeen reeds bestaat op de markt. De overheid laat met deze oproep de vrijheid aan de aanbieders om hun reeds bestaande data-oplossingen voor te stellen en zelf aan te geven hoe ze een meerwaarde kunnen betekenen voor burgers, bedrijven en de overheid.

Uitgangspunt en procedure

Gov Buys Innovation is een initiatief binnen de Federale Overheid, met als voornaamste doelstelling het bevorderen van innovatie binnen de overheid. Het initiatief wordt opgezet en gecoördineerd door Nido, Innovatielab voor de overheid in samenwerking met DG Digitale Transformatie van de FOD BOSA.

Via Gov Buys Innovation kunnen federale overheidsinstellingen innovatieve oplossingen voor bestaande problemen verkennen en in samenwerking met bedrijven kortlopende experimenten opzetten.

Deze oproep wordt ook gelanceerd als vraag tot informatie op het e-notification platform van de overheid. In het kader van deze marktconsultatie willen we een open oproep doen aan alle bedrijven om hun oplossingsvoorstel in te dienen.

Het geïnteresseerde bedrijf meldt één of meerdere ideeën of oplossingen via het oplossingsformulier. Dit formulier moet ingezonden worden naar gbi@bosa.fgov.be onder vermelding van “Marktconsultatie FOD BOSA Smart Data Sciences: aanmelding + naam bedrijf”.  Dit formulier kan ook worden ingediend via e-tendering.

Bedrijven kunnen in een mogelijke volgende stap uitgenodigd worden tot een pitch en/of demonstratie van hun idee of oplossing.  Alle bedrijven die een aanmelding hebben ingezonden, zullen feedback ontvangen rond hun idee of oplossing. 

Challenge eigenaar

Benny Goedbloed, Adviseur – Program Manager UGD, Federale dienstenintegrator

Challenge deadline

Uiterlijke termijn voor insturen van de oplossingen per e-mail naar gbi@bosa.fgov.be of via e-tendering: 15-09-2022, 11 uur.

Meer informatie en contact

Voor vragen m.b.t. procedure of de challenge kan u contact opnemen via gbi@bosa.fgov.be


Challenge Lost in Translation – Oplossingen gezocht!

 743 total views

Lost in Translation

De noodcentrale 112 en Innovatielab Nido organiseren een marktconsultatie:

“Hoe kan de noodcentrale 112 in alle talen communiceren met oproepers?”

De operatoren van de noodcentrales 112 krijgen regelmatig telefoontjes van burgers die de landstalen niet machtig zijn. In de meeste gevallen kan men de oproep goed afhandelen in het Engels of een andere gekende taal, maar dat is niet steeds het geval. Op dat moment moet men op zoek naar andere oplossingen. Die kunnen gaan van het inroepen van hulp van een collega die de taal wel herkent en machtig is, tot het gebruik van de app “112.be” waar een chatfunctie met vertaalmogelijkheid aanwezig is. Het is uiteraard van primordiaal belang dat de taal van de oproeper kan herkend worden en dat met de oproeper gecommuniceerd kan worden. Helaas is dat niet altijd een gemakkelijke opdracht (gelijkklinkende talen, dialecten, enz.), en verliest men kostbare tijd. 

Vanuit 112 willen we via een marktverkenning meer zicht krijgen op mogelijke oplossingen om tijdens een telefoongesprek de taal van de oproeper te herkennen om de oproep op een efficiënte manier af te handelen.  

Voor wie is dit een probleem? Waar vindt het probleem plaats?

 • Voor de operator van de noodcentrale 112 die, wegens een taalbarrière, minder snel kan reageren op bepaalde noodoproepen en niet tijdig de hulpdiensten kan sturen. 
 • Voor de oproeper, die zijn probleem (en vaak ook concrete locatie) niet goed kan overbrengen aan de noodcentrale 112. 

Sinds wanneer is dit een probleem? Hoe evolueert het probleem?

Dit probleem stelt zich al langer, maar door de verhoogde internationale mobiliteit op onze Belgische wegen zien we wel een stijgende evolutie. 

Wat is de impact van het probleem?

Door de taalbarrière loopt de oproeper het risico minder snel geholpen te kunnen worden. 

Hoe weten wij dat dit een probleem is?

Via onze operatoren 112 krijgen we meldingen dat ze geconfronteerd worden met buitenlandse bellers waar het zeer moeilijk is om te communiceren. 

Wat verwachten we?

Een duidelijk en volledig zicht op de mogelijkheden om tijdens een noodoproep de taal van de oproeper te herkennen en om met hem te communiceren. We willen een voorstel dat toelaat de behoefte van een oproeper beter te definiëren om zo de oproeper beter te kunnen adviseren met het oog op een betere zorgverlening. Voorstellen voor hulpmiddelen op vlak van communicatie bij de verdere afhandeling van de oproep zijn een meerwaarde. 

Welke initiatieven werden er in het verleden genomen om dit probleem op te lossen?

Er werden nog geen concrete initiatieven rond taalherkenning genomen. Wel heeft men de mogelijkheid om via de chatfunctie van de app “112 BE” in realtime vertalingen te ontvangen en te versturen.  

Welke oplossingen zijn niet gewenst? Waar moet men eventueel rekening mee houden?

Niet-gewenste oplossingen: 

De Directie 112 wenst geen beroep te doen op externe vertaalbureaus. 

Om rekening mee te houden: 

 • De tijd is een cruciale factor (elke seconde telt); 
 • De 112 moet steeds toegankelijk/ bereikbaar zijn; 
 • 95% van de oproepen moet beantwoord worden binnen de 5 seconden (SLA); 

Challenge eigenaar

Erwin Hertens, directeur noodcentrale 112 en Civiele Veiligheid 

Challenge deadline

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om uiterlijk op 19 april 2022 om 9u00 hun idee of oplossing(en) aan te melden via onderstaande formulier. Indieners kunnen worden uitgenodigd om bijkomende informatie aan te leveren via een dialoogsessie, online pitch en/of demo.

Voor vragen m.b.t. procedure of de challenge kan u contact opnemen via gbi@bosa.fgov.be


OPROEP – Challenge GBA: Oplossingen gezocht!

 1,165 total views

Mededeling: Een nieuwe versie van de leidraad NL (versie 3) is beschikbaar.

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) zoekt een slimme of innovatieve oplossing met minimaal een gebruiksvriendelijke online tool die zowel de toegankelijkheid en vindbaarheid van de publicaties (zoals aanbevelingen, beslissingen, etc.) opgesteld of ter beschikking gesteld door de GBA (effectiviteit) als de beschikbaarheid van haar juridische experten (efficiëntie) significant verbetert.

In deze oproep zoekt de GBA een innovatieve oplossing waarmee ze kan experimenteren. Dit zal deel uitmaken van het Europees BOOST-project van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Vrije Universiteit van Brussel, Universiteit van Namen en de KULeuven. Het doel van dit project is het bewustzijn en kennis rond GDPR bij kmo’s in België te verhogen, hun problemen te verkennen en praktische ondersteuning te bieden bij de implementatie van GDPR.

Heb jij een oplossing? Doe dan mee met de oproep!

“Help de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit de kennis van en conformiteit met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te boosten.

Challenge eigenaar: Steven Dewaele, Adviseur – Project Manager, Gegevensbeschermingsautoriteit

Domein: Technische innovatie, GDPR en informatieveiligheid, kennismanagement

Heb jij een oplossing voor deze challenge?

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om uiterlijk op zondag 20 juni 2021 hun oplossing(en) aan te melden via onderstaande formulier. De inschrijvers kunnen worden uitgenodigd om hun voorstel te pitchen en in dialoog te gaan met de jury van de GBA. Deze ontmoeting zal plaatsvinden op 28, 29 en 30 juni 2021 (tijdens gekozen timeslot). Zij kunnen ook uitgenodigd worden om een offerte in te dienen.

Meer informatie en contact

Meer informatie over deze oproep kan u terugvinden in de leidraad.

Voor vragen m.b.t. procedure kan u terecht bij Els Reiners, Projectmanager Innovatie Nido: gbi@bosa.fgov.be; +32 (0)2 740 80 84

Voor vragen m.b.t. de challenge kan u terecht bij Steven Dewaele, ,Adviseur – Project Manager, Gegevensbeschermingsautoriteit,
Steven.Dewaele@apd-gba.be

Dit experiment wordt mede gefinancierd door het Rechten, Gelijkheid en Burgerschap programma (2014-2020) van de Europese Unie.


Challenge FOD BOSA Competenties: Oplossingen gezocht!

 1,680 total views

FOD BOSA en Innovatielab Nido organiseren een marktconsultatie:

“Hoe kan FOD BOSA zicht krijgen op de competenties van haar medewerkers?”

De omgeving van FOD BOSA verandert door de digitalisering en andere maatschappelijke invloeden. De organisatie wil zich voorbereiden op haar toekomst door aan de hand van strategische personeelsplanning eventuele gaps tussen de competenties die het nu in huis heeft en competenties die het in de toekomst nodig heeft, te dichten. Momenteel heeft FOD BOSA geen duidelijk inzicht in de competenties van hun medewerkers en is daarom op zoek naar een innovatieve oplossing die hen hierbij kan helpen.

FOD BOSA wil de slimme en/of innovatieve oplossingen die voor deze challenge op de markt beschikbaar zijn, verkennen.

Help FOD BOSA om zicht krijgen op de competenties van hun medewerkers!

Kom meer te weten over deze challenge en de marktconsultatie

Source image: Freepik

Challenge eigenaar: Sandra Schillemans, directeur-generaal a.i Algemene directie Rekrutering en Ontwikkeling

Domein: Human Resource

Heb jij een idee of een oplossing voor deze challenge?

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om uiterlijk op 19 april 2021 hun idee of oplossing(en) aan te melden via onderstaande formulier.
Indieners kunnen worden uitgenodigd om bijkomende informatie aan te leveren via een dialoogsessie, online pitch en/of demo. Deze ontmoetingen zullen plaatsvinden op 29 en 30 april 2021.

Meer informatie en contact

Meer informatie over deze marktconsultatie kan u terugvinden in het marktconsultatiedocument.

Voor vragen m.b.t. procedure kan u terecht bij Els Reiners, Projectmanager Innovatie Nido: gbi@bosa.fgov.be; +32 (0)2 740 80 84

Voor vragen m.b.t. de challenge kan u terecht bij Frederic Baervoets, Manager Innovation Lab Nido, frederic.baervoets@bosa.fgov.be


MARKTCONSULTATIE – Het museum van het Belgisch Koninklijk Instituut van Natuurwetenschappen zoekt oplossingen voor haar challenge “Museum”.

 1,328 total views

Source images: KBIN

Update: de marktconsultatie is verlengd. Ideeën en oplossingen kunnen tot 15 april 2021 aangemeld worden.

Het museum van het Belgisch Koninklijk Instituut van Natuurwetenschappen en Nido organiseren een marktconsultatie voor de challenge:

“Hoe kunnen we het Museum voor Natuurwetenschappen slim beheren en beveiligen zodat bezoekers steeds een topervaring genieten?”

Help ons om enerzijds de beveiliging van deze tentoonstellingszalen performanter te maken en anderzijds een excellente dienstverlening aan de museumbezoeker te blijven garanderen.

Het Belgisch Koninklijk Instituut van Natuurwetenschappen wil de slimme en/of innovatieve oplossingen die voor deze challenge op de markt beschikbaar zijn, verkennen.

Kom meer te weten over deze challenge en de marktconsultatie

Source: KBIN

Challenge eigenaar: Patricia Supply, Algemeen directeur a.i. van het Koninklijk Belgisch Instituut van Natuurwetenschappen

Domein: security

Heb jij een idee of een oplossing voor deze challenge?

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om uiterlijk op 15 april 2021 (datum verlengd) hun idee of oplossing(en) aan te melden via onderstaande formulier.
Indieners kunnen worden uitgenodigd om bijkomende informatie aan te leveren via een dialoogsessie, online pitch en/of demo. Deze ontmoetingen zullen plaatsvinden op 22 en 23 april 2021.

Meer informatie en contact

Meer informatie over deze marktconsultatie kan u terugvinden in het marktconsultatiedocument.

Voor vragen m.b.t. procedure kan u terecht bij Els Reiners, Projectmanager Innovatie Nido: gbi@bosa.fgov.be; +32 (0)2 740 80 84

Voor vragen m.b.t. de challenge kan u terecht bij Ken De Smedt, kdesmedt@naturalsciences.be


Help PersoPoint haar selfservice te ontwikkelen

 2,396 total views,  1 views today

Help PersoPoint vanuit haar bestaande selfservice een nieuwe, uitstekende, klantvriendelijke en intuïtieve selfservice te ontwikkelen voor haar medewerkers

Beschrijving (de probleemstelling)

PersoPoint is onderdeel van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA) en is het secretariaat voor personeel- en loonsadministratie van de federale overheid. Als dienstverlener biedt PersoPoint loonadministratie, personeelsadministratie, juridisch advies en rapportering aan de aangesloten overheidsdiensten van de Federale Overheid (de klantenorganisaties).

PersoPoint hanteert een Best-of-Breed strategie waarbij haar processen steeds door de meest geschikte software ondersteund worden. Dit heeft er evenwel toe geleid dat eindgebruikers worden geconfronteerd met verschillende user interfaces en dat het vaak niet meer duidelijk is in welke tool een bepaalde aanvraag exact dient te gebeuren.

Zo hebben medewerkers toegang tot SCOPE, de softwaretoepassing waarmee de personeelsadministratie wordt beheerd en waarlangs bepaalde aanvragen voor verlof en afwezigheden verlopen.  In de toepassing SCOPE – ESS (Employee Self Service) kunnen de medewerkers van de klantenorganisaties met hun elektronische identiteitskaart inloggen om  onder meer bepaalde verloven en afwezigheden aan te vragen of te registreren. De leidinggevenden kunnen via de module SCOPE-MSS (Manager Self Service) bepaalde verlofaanvragen van hun medewerkers goedkeuren of hun afwezigheden opvolgen. Verder kunnen medewerkers via SCOPE hun Digitale Personeelsdossier raadplegen.

Niet alle zaken met betrekking tot personeelsadministratie kunnen echter worden geregeld via de SCOPE-applicatie. Documenten en attesten die nodig zijn voor staving van bepaalde afwezigheden of aanvraagformulieren voor bepaalde afwezigheden die niet via SCOPE-ESS kunnen worden aangevraagd, kunnen aan PersoPoint worden overgemaakt via het Contact Center Tool  SAGO (voorheen Service Now). De dossierbeheerders (of HR officers) zorgen voor de verdere afhandeling van de aanvragen en volgen dit verder op.

Medewerkers hebben dus toegang tot SAGO (ServiceNow) voorhet aanvragen van normale afwezigheden zoals bvb jaarlijks verlof of recup, Employee Self Service (PeopleSoft Self Service Portal) voor het aanvragen van speciale afwezigheden zoals bvb ouderschapsverlof en voor het beheer van hun eigen gegevens. In detoekomst zullen zij  ook tot SAP Concur toegang krijgen voor het aanvragen van vergoedingen. Leidinggevenden en HR diensten van klantenorganisaties hebben daarnaast ook nog toegang tot een SAP BI platform. Er is momenteel geen single point of entry voor al deze tools (en hun onderliggende functionaliteiten), waardoor er vraag is naar een meer duidelijke (eenduidige) user interface om een betere gebruikerservaring te bieden aan de eindgebruiker.

Hieronder een overzicht van de verschillende applicaties :

Naam applicatiePopulatiesFunctionaliteiten
PeopleSoft
Self Service (SCOPE)
Medewerkers
Leidinggevenden
Aanvragen afwezigheden (waar geen attest voor nodig is: jaarlijkse vakantie, recup, telewerk,…) Consulteren verlofsaldo’s Wijzigen adres en contactgegevens Wijzigen bankrekeningnummer Link naar het personeelsdossier   Goedkeuren of afkeuren afwezigheden Consulteren verlofkalender team Consulteren ziekte Bezoek arbeidsgeneesheer aanvragen
SAGOMedewerkersKlantenvragen Aanvragen afwezigheden (waar attest noodzakelijk is: thematisch, ouderschap etc.) Wijzigingen familiale toestand
RingRing:
Ziekte inbeltool
MedewerkersApplicatie waar eindgebruikers kunnen inbellen om hun ziekte door te geven. Deze applicatie verwerkt de inbelgegevens en plaatst een CSV file met de ingebelde afwezigheden op de SFTP Server om ze in SCOPE te importeren.
Filenet:
Digitaal Personeelsdossier
MedewerkersDocument management applicatie (FILENET) gehost door de FOD financiën waarin de relevante documenten voor het personeelsbeheer opgeslagen en geraadpleegd kunnen worden. Dit raadplegen gebeurt via schermen in SCOPE
SAP BILokale HR
contact cellen
Leidinggevenden (toekomstig)
Applicatie voor rapportering.
SAP ConcurMedewerkers
Leidinggevenden
Tool voor het aanvragen/goedkeuren van diverse vergoedingen (bijv. Fietsvergoeding).

Meer informatie: www.PersoPoint.be/nl/diensten/personeelsadministratie

Voor wie is dit een probleem? Waar vindt het probleem plaats?

Dit is een probleem voor enerzijds de medewerkers  van klantenorganisaties en de HR officers van PersoPoint. Op dit moment gaat het over meer dan 10 000 gebruikers. Dit aantal zal aangroeien tot een veelvoud hiervan in de komende jaren. Momenteel zijn nog heel wat federale instellingen nog niet aangesloten als klantenorganisatie bij PersoPoint, maar de komende jaren zullen geleidelijk meer organisaties toetreden als klant van PersoPoint.  

Sinds wanneer is dit een probleem? Hoe evolueert het probleem?

Dit probleem stelt zich al enkele jaren maar zal met de groei van de dienstverlening van PersoPoint groter worden. Momenteel zijn SAGO (ServiceNow) en ESS (PeopleSoft Self Service Portal) de belangrijkste applicaties die door de klantenorganisaties worden gebruikt. Dit zal echter uitgebreid worden met SAP Concur en SAP BI.

Wat is de impact van het probleem?

In eerste instantie is de impact een suboptimale gebruikerservaring, wat leidt tot vragen en additioneel werk voor de dossierbeheerders van PersoPoint en wat niet bijdraagt aan de klantentevredenheid en een positief imago voor PersoPoint.

Hoe weten wij dat dit een probleem is?

Klanten en hun medewerkers hebben de vraag gesteld om de gebruikerservaring te verbeteren en om de processen/applicaties meer te stroomlijnen en op elkaar af te stemmen.

Het gewenste resultaat

PersoPoint wenst een HR dienstverlening waarbij het gebruiksgemak aanzienlijk verbetert, en dus:   

 • Eindgebruikers (in eerste plaats de personeelsleden van de federale overheid) eenvoudig en snel hun weg vinden in de applicaties.
 • Eindgebruikers intuïtief hun HR administratie (verlof aanvragen, premie aanvragen…) kunnen afhandelen door middel van een duidelijk proces en user interface design.
 • Rekening gehouden wordt met het gebruikersprofiel van de eindgebruiker om zo alleen die taken te presenteren die relevant zijn voor hem/haar, in de taal van de medewerker.

Welke initiatieven werden er in het verleden genomen om dit probleem op te lossen, en met welk resultaat?

Een aantal tools (bijvoorbeeld het digitaal personeelsdossier) zijn al geïntegreerd met ESS, en ook een aantal andere functionaliteiten lopen zoveel mogelijk via de ESS van PeopleSoft. Voor andere processen was dit echter niet mogelijk of wenselijk.

Er bestaan ook guidelines voor de eindgebruikers die aangeven op welke manier elke aanvraag aangemaakt worden. Ook zijn er filmpjes die hen op weg zetten.

Welke oplossingen zijn niet gewenst? Waar moet men eventueel rekening mee houden?

 • Er wordt gezocht naar een technische oplossing. Oplossingen om mensen vertrouwd te maken met de verschillende toepassingen zijn niet gewenst. De oplossing moet voor de gebruikers makkelijk zijn.  
 • De oplossing moet veilig en gebruiksvriendelijk zijn. Het doel is om de gebruikerservaring van de platformen te verbeteren; het is dus zeker niet de bedoeling dat de oplossing extra stappen zou toevoegen.
 • Performantie mag niet lijden onder de oplossing.
 • De oplossing moet op termijn uitgerold kunnen worden naar 10 000-en gebruikers
 • Single-sign-in met eID (itsme) moet mogelijk zijn.

Call tot innovatieve oplossingen

Domein:

ICT

Budget (Incl.BTW):

20.000 euro

Opdrachtdocumenten:

Bestek

Template voorstel

Instructies en template pitch

Instructies offerte

Zal spoedig gepubliceerd worden

Bijkomende informatie :

Informatie meegegeven tijdens de infosessie 10 12 2020:

Handleidingen en video’s | Persopoint

Planning

Datum infosessie

10 december 2020 om 13h30

Deadline om het voorstel van oplossing in te dienen

22 décembre 2020

Datum dialogen (optioneel, niet verplicht)

In de week van 18 januari 2021

Deadline om de pitch in te dienen

26 januari 2021

Data pitchmoment

In de week van 1 februari 2021

Deadline om de offerte in te dienen

25 februari 2021

Deadline om de definitieve offerte (BAFO) in te dienen

30 maart 2021

Contact

Els Reiners, projectmanager Innovatie, Nido
gbi@bosa.fgov.be


Challenge HR-Tools: Markconsultatie afgesloten

 1,742 total views

Deze marktconsultatie is inmiddels afgelopen. Via de marktconsultatie heeft de challenge-owner op de markt geen oplossingen gevonden voor haar challenge.


FOD BOSA houdt een marktconsultatie: Hoe kunnen we de selectieconsultants autonoom maken op het vlak van testontwikkeling?

Update 22/02/2021

Help ons om onze klanten ‘masters’ te laten worden in het ontwikkelen van (meerkeuze)vragen voor het beoordelen van kennis en competenties tijdens hun selectieprocedures. DG R&O van FOD BOSA wil slimme en/of innovatieve oplossingen verkennen voor deze challenge. We gaan in dialoog met bedrijven die denken ons hierbij te kunnen helpen.

Lees verder


De noodcentrale 112 bellen kan levens redden… of kosten. Elke seconde telt. Help ons ervoor te zorgen dat de noodoproepen eerst behandeld worden.

 3,622 total views

Challenge

Beschrijving (de probleemstelling)

Stel u voor: u bent thuis op een stormachtige avond. Plots valt de boom die naast uw woning staat, op de voorgevel van uw woning. Uw echtgenoot bevindt zich in het deel van de woning waar de boom op gevallen is. U bent zich bewust van de situatie en heeft zo snel mogelijk hulp nodig. U belt de noodcentrale 112 en… wordt in de wachtrij geplaatst.

Lees verder