Archives 2022

Marktconsultatie Smart Data Sciences

 1,204 total views

Smart Data Sciences

DG Digitale Transformatie van FOD BOSA en Innovatielab Nido organiseren een marktconsultatie:

Wat kan jij doen met de data van de (federale) overheid?

Met DG Digitale Transformatie van de FOD BOSA slimme diensten creëren voor burgers en bedrijven dankzij het ontsluiten van overheidsgegevens

DG Digitale Transformatie van de FOD BOSA is op zoek naar innovatieve oplossingen om de data waarover de federale overheid als dienstenintegrator en zijn partners beschikken, nuttig aan te bieden aan burgers en bedrijven.

De FOD Bosa wil verder onderzoek doen naar slimme diensten rond de data waarover ze beschikt. We gaan daarom via een brede marktverkenning op zoek naar nieuwe oplossingen. De Federale dienstenintegrator van BOSA heeft reeds een aantal diensten ontwikkeld, maar we willen deze verder uitbreiden. Meer informatie over de reeds bestaande diensten vind je op Federale Diensten-integrator | BOSA (belgium.be).

De explosie van data in de afgelopen decennia, zowel bij de overheid als daarbuiten, stelt ons voor zowel kansen als uitdagingen. De bergen gegevens die ons ter beschikking staan, kunnen potentieel maatschappelijke en economische meerwaarde creëren als ze optimaal worden beheerd, toegankelijk gemaakt en intelligent worden gebruikt. Nieuwe technologieën liggen zowel aan de basis van deze ongekende toename van gegevens als aan het aanbieden van oplossingen om met deze gegevens te werken, ze te beheren, te ontsluiten, te analyseren en er zinvol gebruik van te maken. Hoewel burgers en bedrijven verwachten dat de overheid hun gegevens op de juiste manier gebruikt om hen betere en proactieve diensten te verlenen, zijn er ook veel zorgen over de manier waarop er met hun gegevens wordt omgegaan.

Deze marktconsultatie valt onder de strategie van de FOD BOSA, DG Digitale Transformatie, en beoogt de vijf objectieven van het programma Unleashing Government Data van het Plan voor Herstel en Veerkracht van de Europese Commissie:

  • Het inzicht vergroten in de beschikbare overheidsdata
  • Beschikbaarheid en betrouwbaarheid van overheidsdata vergroten
  • Toegang tot overheidsdata zo gebruiksvriendelijk maken
  • Het hergebruik van overheidsdata maximaliseren door het faciliteren van slimme gegevens, processen en resultaten
  • Het vertrouwen in een correct gebruik van overheidsdata versterken

Door onze rol als Federale Dienstenintegrator voor uitwisseling van data tussen overheidsdiensten, met de bedrijven en de burgers, en onze samenwerking met andere openbare dienstenintegratoren (van de regio’s en de Sociale Zekerheidsinstellingen of eHealth), zal ook dit project een katalysator zijn voor digitale transformatieprojecten binnen andere overheidsdiensten op diverse bestuursniveaus. Het doel is nieuwe, herbruikbare bouwstenen en slimme diensten te ontwikkelen voor de uitwisseling van en toegang tot overheidsgegevens, die op een veilige manier toegang bieden tot (al dan niet) authentieke bronnen of open data.

Heb jij een toegepaste oplossing die de overheid toelaat om haar data op een slimme manier aan te bieden aan de burger? Stel deze dan via onderstaand oplossingsformulier voor. Een aantal interessante voorstellen kunnen geselecteerd worden door DG Digitale Transformatie waarna de betreffende bedrijven kunnen worden uitgenodigd om hun product tijdens een interactieve pitch meer in detail voor te stellen.

Help ons jouw smart data product te leren kennen!

— Data is the new gold…

De challenge

Wat is de uitdaging en voor wie?

Creëren van slimme datadiensten: maximaliseren van het hergebruik van overheidsgegevens door het faciliteren van slimme gegevens, processen en resultaten. Hiervoor zoeken we innovatieve oplossingen die voordelen opleveren voor zowel de burgers, de bedrijven als de overheid (lokaal, regionaal en federaal).

Wat verwachten we van de oplossing?

We verwachten dat de aanbieders innovatieve oplossingen voorstellen om de overheid te helpen bij het zoeken van concrete use cases en toepassingen voor burgers, bedrijven en de overheid. Deze use cases zouden als basis kunnen dienen voor een mogelijke overheidsopdracht rond één of meerdere oplossingen (artificiële intelligentie, datakluizen of andere) waarover de aanbieders beschikken. Deze use cases moeten gebaseerd zijn op beschikbare overheidsdata die worden aangeleverd via al dan niet authentieke bronnen.

Het louter spotten van bestaande use cases is niet voldoende voor deelname aan deze marktbevraging. De deelnemer aan de marktconsultatie moet in staat zijn een experiment uit te voeren (POC, MVP, piloot) met de door hem voorgestelde use case of toepassing.

Waar moet men eventueel rekening mee houden?

Deze oproep vindt niet plaats naar aanleiding van een concrete nood bij de overheid maar geeft wel blijk van een ambitie, nl. slimme oplossingen aan burgers en bedrijven aan te bieden op basis van data waarover de overheid beschikt. De FOD BOSA wil verkennen wat mogelijk is met hetgeen reeds bestaat op de markt. De overheid laat met deze oproep de vrijheid aan de aanbieders om hun reeds bestaande data-oplossingen voor te stellen en zelf aan te geven hoe ze een meerwaarde kunnen betekenen voor burgers, bedrijven en de overheid.

Uitgangspunt en procedure

Gov Buys Innovation is een initiatief binnen de Federale Overheid, met als voornaamste doelstelling het bevorderen van innovatie binnen de overheid. Het initiatief wordt opgezet en gecoördineerd door Nido, Innovatielab voor de overheid in samenwerking met DG Digitale Transformatie van de FOD BOSA.

Via Gov Buys Innovation kunnen federale overheidsinstellingen innovatieve oplossingen voor bestaande problemen verkennen en in samenwerking met bedrijven kortlopende experimenten opzetten.

Deze oproep wordt ook gelanceerd als vraag tot informatie op het e-notification platform van de overheid. In het kader van deze marktconsultatie willen we een open oproep doen aan alle bedrijven om hun oplossingsvoorstel in te dienen.

Het geïnteresseerde bedrijf meldt één of meerdere ideeën of oplossingen via het oplossingsformulier. Dit formulier moet ingezonden worden naar gbi@bosa.fgov.be onder vermelding van “Marktconsultatie FOD BOSA Smart Data Sciences: aanmelding + naam bedrijf”.  Dit formulier kan ook worden ingediend via e-tendering.

Bedrijven kunnen in een mogelijke volgende stap uitgenodigd worden tot een pitch en/of demonstratie van hun idee of oplossing.  Alle bedrijven die een aanmelding hebben ingezonden, zullen feedback ontvangen rond hun idee of oplossing. 

Challenge eigenaar

Benny Goedbloed, Adviseur – Program Manager UGD, Federale dienstenintegrator

Challenge deadline

Uiterlijke termijn voor insturen van de oplossingen per e-mail naar gbi@bosa.fgov.be of via e-tendering: 15-09-2022, 11 uur.

Meer informatie en contact

Voor vragen m.b.t. procedure of de challenge kan u contact opnemen via gbi@bosa.fgov.be


Challenge Lost in Translation – Oplossingen gezocht!

 911 total views,  1 views today

Lost in Translation

De noodcentrale 112 en Innovatielab Nido organiseren een marktconsultatie:

“Hoe kan de noodcentrale 112 in alle talen communiceren met oproepers?”

De operatoren van de noodcentrales 112 krijgen regelmatig telefoontjes van burgers die de landstalen niet machtig zijn. In de meeste gevallen kan men de oproep goed afhandelen in het Engels of een andere gekende taal, maar dat is niet steeds het geval. Op dat moment moet men op zoek naar andere oplossingen. Die kunnen gaan van het inroepen van hulp van een collega die de taal wel herkent en machtig is, tot het gebruik van de app “112.be” waar een chatfunctie met vertaalmogelijkheid aanwezig is. Het is uiteraard van primordiaal belang dat de taal van de oproeper kan herkend worden en dat met de oproeper gecommuniceerd kan worden. Helaas is dat niet altijd een gemakkelijke opdracht (gelijkklinkende talen, dialecten, enz.), en verliest men kostbare tijd. 

Vanuit 112 willen we via een marktverkenning meer zicht krijgen op mogelijke oplossingen om tijdens een telefoongesprek de taal van de oproeper te herkennen om de oproep op een efficiënte manier af te handelen.  

Voor wie is dit een probleem? Waar vindt het probleem plaats?

  • Voor de operator van de noodcentrale 112 die, wegens een taalbarrière, minder snel kan reageren op bepaalde noodoproepen en niet tijdig de hulpdiensten kan sturen. 
  • Voor de oproeper, die zijn probleem (en vaak ook concrete locatie) niet goed kan overbrengen aan de noodcentrale 112. 

Sinds wanneer is dit een probleem? Hoe evolueert het probleem?

Dit probleem stelt zich al langer, maar door de verhoogde internationale mobiliteit op onze Belgische wegen zien we wel een stijgende evolutie. 

Wat is de impact van het probleem?

Door de taalbarrière loopt de oproeper het risico minder snel geholpen te kunnen worden. 

Hoe weten wij dat dit een probleem is?

Via onze operatoren 112 krijgen we meldingen dat ze geconfronteerd worden met buitenlandse bellers waar het zeer moeilijk is om te communiceren. 

Wat verwachten we?

Een duidelijk en volledig zicht op de mogelijkheden om tijdens een noodoproep de taal van de oproeper te herkennen en om met hem te communiceren. We willen een voorstel dat toelaat de behoefte van een oproeper beter te definiëren om zo de oproeper beter te kunnen adviseren met het oog op een betere zorgverlening. Voorstellen voor hulpmiddelen op vlak van communicatie bij de verdere afhandeling van de oproep zijn een meerwaarde. 

Welke initiatieven werden er in het verleden genomen om dit probleem op te lossen?

Er werden nog geen concrete initiatieven rond taalherkenning genomen. Wel heeft men de mogelijkheid om via de chatfunctie van de app “112 BE” in realtime vertalingen te ontvangen en te versturen.  

Welke oplossingen zijn niet gewenst? Waar moet men eventueel rekening mee houden?

Niet-gewenste oplossingen: 

De Directie 112 wenst geen beroep te doen op externe vertaalbureaus. 

Om rekening mee te houden: 

  • De tijd is een cruciale factor (elke seconde telt); 
  • De 112 moet steeds toegankelijk/ bereikbaar zijn; 
  • 95% van de oproepen moet beantwoord worden binnen de 5 seconden (SLA); 

Challenge eigenaar

Erwin Hertens, directeur noodcentrale 112 en Civiele Veiligheid 

Challenge deadline

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om uiterlijk op 19 april 2022 om 9u00 hun idee of oplossing(en) aan te melden via onderstaande formulier. Indieners kunnen worden uitgenodigd om bijkomende informatie aan te leveren via een dialoogsessie, online pitch en/of demo.

Voor vragen m.b.t. procedure of de challenge kan u contact opnemen via gbi@bosa.fgov.be


PersoPoint challenge: lessons learned rapport

 767 total views,  2 views today

De PersoPoint challenge van vorig jaar is afgerond. Vanuit Nido willen we steeds kritisch nadenken over hoe we de zaken in de toekomst nog beter kunnen faciliteren.

Na elke challenge wordt een overzichtsrapport gemaakt van de verschillende fasen die in het traject werden doorlopen met aan het einde een korte conclusie.

Dit document is vooral gericht op de stakeholders en de partijen die bij de challenge betrokken waren, maar kan tevens als inspiratiebron dienen voor toekomstige challengers.


Telehealth, e-Health of telemedicine

 719 total views,  1 views today

Televitas profileert zich als een dynamische onderneming die een geïntegreerde, open en modulaire end-to-end totaal oplossing wil aanbieden via haar digitaal platform op gebied van telehealth (ook telemedicine of telegeneeskunde genoemd)

Daarbij wordt voldaan aan de twee volgende kenmerken:
– afstand wordt overbrugd door gebruikmaking van informatietechnologie en telecommunicatie
– er zijn ten minste twee actoren betrokken, waarvan minimaal één een erkende zorgverlener is of handelt onder verantwoordelijkheid van een erkende zorgverlener.

Er zijn reeds verschillende aanbieders van telehealth oplossingen op de (internationale) markt, en ook in de toekomst zullen er nieuwe oplossingen worden voorgesteld onder de vorm van sensoren, apparaten, apps etc. Hoewel elk van deze oplossingen op zich waardevol kan zijn, kunnen ze slechts ten volle worden benut wanneer elk van de volgende aspecten wordt afgevinkt :
– Een veilige en correcte registratie van de zorgbehoevende
– Dataverwerking, ,-toegang, -opslag en -analyse in overeenstemming met de geldende normen
– Een effectief en efficiënt beheer van alarmsignalen met bijhorende escalatie en interventie
– Een vertrouwde en correcte afhandeling van betalingen tussen de betrokken partijen, volgens de geldende nomenclatuur.

Televitas zal voor geïntegreerde telehealth oplossingen zorgen door gecertificeerde partners naadloos op elkaar aan te sluiten via haar platform.
Het Televitas platform wordt een open platform. Leveranciers van (onderdelen van) telehealth oplossingen kunnen, mits ze voldoen aan de Televitas selectiecriteria, aansluiten op het platform. Hierdoor krijgen klanten van Televitas ook toegang tot nieuwe applicaties, waardoor een partnership met Televitas ook garant staat voor de toekomst.

Ook klanten van Televitas kunnen nieuwe modules, apps, sensoren, apparaten, interventiediensten etc voorstellen. In samenwerking met de klant wordt gewerkt naar een oplossing die voldoet aan alle geldende normen binnen de sector.

Het Televitas platform wordt gebouwd op een modulaire architectuur. Hierdoor kan Televitas zich snel en veilig inpassen in verschillende eco-systemen, en kan de klant zelf meebepalen welke onderdelen of services worden geactiveerd, ontwikkeld of geïnstalleerd.
Dankzij deze flexibiliteit zit de klant nooit vast aan één bepaalde oplossing of gebetonneerde processen, maar kan zijn telehealth aanbod mee-evolueren met zijn of haar veranderende bedrijfsstrategie.

Pitch

Video

www.televitas.com
Pitch-Deck-Televitas.pdf

Contact

Paul De Wilde
pdewilde@televitas.com